Lokation: Prachuap Khirikhan, Ban Khao Daeng, Kui Buri Lokation: Prachuap Khirikhan, Ban Khao Daeng, Kui Buri Lokation: Prachuap Khirikhan, Ban Khao Daeng, Kui Buri Lokation: Uthai Thani, Ban Khao Khiao Lokation: Uthai Thani, Ban Khao Khiao Lokation: Uthai Thani, Ban Khao Khiao Titel: Congea tomentosa Lokation: Uthai Thani, Ban Khao Khiao Titel: Congea tomentosa Lokation: Uthai Thani, Ban Khao Khiao Titel: Congea tomentosa Lokation: Uthai Thani, Ban Khao Khiao Lokation: Uthai Thani, Ban Khao Khiao